1. Yaral? Karaca 19 May?s ?niversitesi, Veteriner fakültesine Nakledildi

  Kas?m 24, 2017Giresun ili k?rsal?nda,2 baca?? k?r?k ve ?oklu yaralar? olan karaca Giresun Orman ve Su ??leri ?ube Müdürlü?ü ekipleri taraf?ndan al?narak Giresun Belediyesi Hayvanat Bah?esine getirilmi? ve ilk müdahalesi yap?lm??t?r. Yaral? karaca 1 gün mü?ahede alt?nda tutulduktan sonra 19 May?s ?niversitesi, Veteriner fakültesine nakledilmi? ve ameliyata al?nm??t?r.

 2. Kümbet Yaylas? ve Ko?kayas? Tabiat Park? Fotomaratonu ?dül ve sergi A??l???n? Orman ve Su ??leri Bakan? Say?n Prof Dr.Veysel ERO?LU yapt?.

  Eylül 25, 2017Kümbet Yaylas? ve Ko?kayas? Tabiat Park? Fotomaratonu ?dül ve sergi A??l???n? Orman ve Su ??leri Bakan? Say?n Prof Dr.Veysel ERO?LU yapt?.

 3. “Mavi G?l Kuzalan Tabiat Park? S?n?rlar?na dahil Edildi.”

  Eylül 25, 2017Toplu temel atma merasimine i?tirak etmek i?in Giresun’a giden, Giresun Valili?i ziyaretinde Valilikte bas?n mensuplar?na ?ehre yap?lan yat?r?mlar hakk?nda bilgi veren Bakan Prof. Dr. Veysel Ero?lu, gazetecilerin ?nünde Giresunlulara bir sürpriz yaparak “Mavi G?l’ün” Kuzalan Tabiat Park? s?n?rlar?na dahil edildi?i müjdesini verdi ve ilan olurunu bas?n mensuplar?n?n ?nünde imzalad?.

 4. ?kemizin 222. Tabiat Park? Giresun’da ?lan Edildi…

  Eylül 23, 2017Toplu temel atma merasimine i?tirak etmek i?in Giresun’a giden Orman ve Su ??leri Bakan? Say?n Prof. Dr. Veysel Ero?lu, Giresun Valili?i ziyaretinde sürpriz yaparak ülkemizin 222. tabiat park? olan Ayma? Tabiat Park?’n? ilan etti.

 5. “G?RESUN VAL?S? ORMAN VE SU ??LER? ?UBE M?D?RL???N? Z?YARET ETT?.”

  A?ustos 08, 2017Giresun Valisi Say?n Harun SARIFAKIO?ULLARI Giresun Orman ve Su ??leri ?ube Müdürlü?ünü ziyaret etti. ?ube Müdürlü?ü idare binas?n? gezerek, personel ile tan??t?. Daha sonra müdürlük binas?ndaki yaban hayvanlar?na ait tahnit ve trofeleri gezerek bilgi ald?lar. Kendilerine toplant? salonunda ?ube Müdürlü?ünün ?al??ma konular? ve ?ube Müdürlü?ünün 2003-2017 y?llar? aras?nda yapt??? ?al??malar hakk?nda brifing verildi.

 6. “150 YIL ARADAN SONRA YEN?DEN TESP?T ED?LD?.”

  A?ustos 05, 2017Giresun Orman ve Su ??leri ?ube Müdürü Ertan KUDUBAN, ?ebinkarahisar DKMP ?efi Fatih ALBAYRAK ve ?eflik elemanlar?n?n ?zverili ?al??mas? sonucunda, 150 y?ldan sonra 12.07.2017 tarihinde tekrar tespit edildi.

 7. “G?RESUN’DA VATANDA?LARA BE? TAVUKLARI DA?ITILDI”

  A?ustos 04, 2017Orman ve Su ??leri Bakanl???, Do?a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü?ü 2017 Y?l? Kanatl? Yaban Hayvan? ?retim ve Yerle?tirme Program? kapsam?nda; Yozgat ?l ?ube Müdürlü?ü’ne ba?l? Kanatl? Yaban Hayvan? ?retim ?stasyonundan temin edilen 200 adet (100 ?ift) Be? Tavu?u, K?r?m Kongo Kanamal? Ate?i Hastal???n?n s?k g?rüldü?ü, Kelkit Vadisine kom?u Alucra, ?amoluk ve ?ebinkarahisar il?elerinin k?ylerinde vatanda?lara da??t?ld?.

Ka?ak Avc?l?kla Mücadele Y?l? ?reme D?neminde Avlanm?yorumSusuzluklar?n? Giderin?Yeni Hizmet Binam?z

?
?
?
?
?
?